/ Czyste Powietrze

Program „Czyste Powietrze”

Program „Czyste Powietrze” to inicjatywa skierowana do właścicieli i współwłaścicieli jednorodzinnych domów mieszkalnych lub lokali mieszkalnych wydzielonych w budynkach jednorodzinnych posiadających wyodrębnioną księgę wieczystą.

icon
feature Czyste Powietrze

Program ten ma na celu poprawę jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Dofinansowanie obejmuje:

 • Wymianę kotła na paliwo stałe (tzw. kopciucha) na ekologiczne źródło ciepła;
 • Ocieplenie przegród budowlanych budynku;
 • Wymianę stolarki okiennej, drzwiowej, bramy garażowej;
 • Wymianę instalacji CO i CWU;
 • Wykonanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła (tzw. rekuperacji);
 • Wykonanie mikroinstalacji fotowoltaicznej;
 • Zakup audytu energetycznego, dokumentacji projektowej, ekspertyz.

Można otrzymać nawet do 136 200 zł bezzwrotnej dotacji. Kwoty dotacji zależą od poziomu dochodów gospodarstwa domowego.

Aby skorzystać z programu, należy złożyć wniosek o dotację, dotację z prefinansowaniem, kredyt z dotacją w odpowiednim terytorialnie wojewódzkim funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej (WFOŚiGW).

Więcej informacji na temat programu można znaleźć na stronie http://czystepowietrze.gov.pl.

Dowiedz się czy możemy Ci pomóc w złożeniu wniosku. Czytaj więcej w zakładce: Dofinansowania

Progi dochodowe w programie “Czyste Powietrze” są zależne od poziomu dofinansowania, na który chcesz się kwalifikować. Oto szczegółowe informacje:

 • Podstawowy poziom dofinansowania: Dofinansowanie do 66 tys. zł przysługuje osobom o dochodzie rocznym nieprzekraczającym 135 tys. zł.
 • Podwyższony poziom dofinansowania: Dofinansowanie do 99 tys. zł przysługuje osobom, które spełniają określone kryteria dochodowe. W przypadku gospodarstw wieloosobowych próg dochodowy wynosi do 1 564 zł przeciętnego miesięcznego dochodu na osobę, a dla gospodarstw jednoosobowych do 2 189 zł.
 • Najwyższy poziom dofinansowania: Dofinansowanie do 135 tys. zł przysługuje osobom, które spełniają określone kryteria dochodowe. W przypadku gospodarstw wieloosobowych próg dochodowy wynosi do 1 090 zł na osobę, a dla gospodarstw jednoosobowych do 1 526 zł.

Pamiętaj, że dochód jest obliczany na podstawie ostatnio złożonego zeznania podatkowego.

Szczegóły: Dla kogo? – Program „Czyste Powietrze”

Program “Czyste Powietrze” oferuje dofinansowanie na różne działania związane z poprawą efektywności energetycznej i zmniejszeniem emisji zanieczyszczeń. Oto szczegółowe informacje na temat tego, na co można otrzymać dofinansowanie:

 • Termomodernizacja budynków: Program oferuje dofinansowanie na kompleksową termomodernizację budynków, co obejmuje między innymi ocieplenie ścian, dachu, wymianę okien na bardziej energooszczędne, a także modernizację systemów grzewczych.
 • Wymiana źródeł ciepła: Można otrzymać dofinansowanie na wymianę starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy.
 • Dokumentacja: Program przewiduje dotacje na następującą dokumentację:
  • Projekt modernizacji dachu (do 1 000 zł)
  • Projekt modernizacji wewnętrznych instalacji oraz wymiany źródła ciepła (do 1 000 zł)
  • Audyt energetyczny (do 1000 zł).

Maksymalna kwota bezzwrotnej dotacji może wynosić nawet do 136 200 zł. Wszystkie szczegółowe informacje na temat zasad i wnioskowania o dotacje na wymianę kopciucha i termomodernizację domu znajdują się w dokumentach dostępnych na stronie czystepowietrze.gov.pl

Na co i ile? – Program „Czyste Powietrze”

Aby uzyskać dotację z programu “Czyste Powietrze”, należy podjąć następujące kroki:

 • Zgłoszenie wniosku: Aby uzyskać dofinansowanie, należy złożyć wniosek o dofinansowanie. Można to zrobić osobiście w odpowiednim dla adresu zamieszkania urzędzie gminy, bądź za pośrednictwem platformy EPUAP.
 • Ocena wniosku: Po złożeniu wniosku, zostanie on oceniony przez odpowiednie instytucje. Jeśli wniosek spełnia wszystkie wymagania, zostanie przyjęty do realizacji.
 • Realizacja projektu: Po otrzymaniu dofinansowania, można przystąpić do realizacji projektu. Pamiętaj, że dofinansowanie jest wypłacane po zakończeniu prac i po przedstawieniu odpowiednich dokumentów potwierdzających ich wykonanie.
 • Kontrola: Po zakończeniu prac, mogą one zostać skontrolowane przez uprawnione instytucje, aby upewnić się, że zostały wykonane zgodnie z zasadami programu.

Szczegóły programu: czystepowietrze.gov.pl,

Złóż wniosek – Program „Czyste Powietrze”

Program “Czyste Powietrze” jest przeznaczony dla właścicieli i współwłaścicieli jednorodzinnych domów mieszkalnych lub lokali mieszkalnych wydzielonych w budynkach jednorodzinnych posiadających wyodrębnioną księgę wieczystą.

To oznacza, że jeśli jesteś właścicielem lub współwłaścicielem domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego w budynku jednorodzinnym i posiadasz wyodrębnioną księgę wieczystą, możesz skorzystać z programu i ubiegać się o dofinansowanie na termomodernizację budynku lub wymianę źródła ciepła.

Zgodnie z informacjami dostępnymi na stronie programu “Czyste Powietrze”, na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie, budynek musi mieć status budynku mieszkalnego jednorodzinnego, istniejącego, oddanego do użytkowania.

Dofinansowanie na budowę domu jest dostępne w ograniczonym zakresie. Najłatwiej jest otrzymać dofinansowanie inwestycji związanych z termomodernizacją już wybudowanych domów, czyli np. na wymianę starych pieców czy okien.

Pamiętaj, że w programie “Czyste Powietrze” nie dotuje się budynków w trakcie budowy i nie kwalifikuje się żadnych wydatków poniesionych przed oddaniem budynku do użytkowania, czyli w czasie jego budowy.

Tak, w programie “Czyste Powietrze” są planowane zmiany na rok 2024. Zmiany te wejdą w życie 1 kwietnia 2024 roku i będą dotyczyć głównie warunków dotacji na pompy ciepła.

 • Pompy ciepła: Od 1 kwietnia 2024 r. będzie można uzyskać dofinansowanie pomp ciepła tylko w przypadku urządzeń wpisanych na listę ZUM (zielonych urządzeń i materiałów). Aby znaleźć się na tej liście, pompa ciepła musi przejść badania przeprowadzone w niezależnych akredytowanych laboratoriach zlokalizowanych na terenie EU lub EFTA, a wyniki badań muszą być zgodne z danymi w karcie produktu i etykiecie energetycznej danego urządzenia.
 • Kontrola parametrów pomp ciepła: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) uruchamia proces kontroli parametrów pomp ciepła.
 • Finansowanie dla lepszych, bardziej efektywnych pomp: Finansowanie będzie dostępne dla lepszych, bardziej efektywnych pomp, podlegających obiektywnej kontroli ich rzeczywistych parametrów.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) wydał komunikat w sprawie kontroli pomp ciepła dofinansowanych z programu „Czyste Powietrze”.

Zgodnie z tym komunikatem, NFOŚiGW obecnie nie podejmuje działań celowanych tylko na pompy ciepła. Weryfikacji podlega całe przedsięwzięcie dofinansowane z programu, nie tylko pompy ciepła, a kontrole dotyczą również inwestycji w kotły gazowe, kotły na pellet (biomasę drzewną).

Kontrole mogą być przeprowadzane samodzielnie lub przez podmioty zewnętrzne od momentu złożenia wniosku o dofinansowanie, w trakcie realizacji oraz w tzw. 5-letnim okresie trwałości, liczonym od daty zakończenia inwestycji.

Kontrole prowadzone w miejscu inwestycji, tj. w domach beneficjentów programu „Czyste Powietrze”, mają na celu weryfikację, czy inwestycja zrealizowana jest zgodnie z umową o dofinansowanie, w tym czy dofinansowane urządzenia są zainstalowane w budynku i czy spełniają wymogi programu.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) zapowiada kontrole jakości urządzeń, które są nakierowane na nieuczciwych importerów, dostawców i monterów pomp ciepła.

NFOŚiGW pracuje nad zamknięciem listy zielonych urządzeń i materiałów (lista ZUM) m.in. w zakresie pomp ciepła. To ograniczy możliwość udzielania dofinansowania wyłącznie do urządzeń wpisanych w to zestawienie, czyli takich, które w rzeczywistości spełniają parametry techniczne opisane na karcie produktu i etykiecie energetycznej.

Dodatkowe kontrole NFOŚiGW będą polegać na weryfikacji jakości pomp ciepła, ale ta weryfikacja dotyczyć będzie producentów tych urządzeń a nie beneficjentów programu.

Więcej na stronie Programu: Komunikat NFOŚiGW w sprawie kontroli pomp ciepła dofinansowanych z programu „Czyste Powietrze” – Program „Czyste Powietrze”

zadowolonych

Zadowolonych klientów w Polsce

3100

zadowolonych

Wykonanych realizacji w 2023 r.

450

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi realizacjami

sprawdź
upIcon
phone