Logo EkoTechnikaOZE
Logo firmy z branży fotowoltaicznej Częstochowa

Sprawdzam

Termomodernizacja i Pompa Ciepła z dofinansowaniem do 136 200 zł.

Aktualności

12 stycznia 2024
14 grudnia 2023
28 listopada 2023

Zapytaj o wycenę

Nasze usługi

   Rekuperacja

   Pompy ciepła

   Fotowoltaika

   Klimatyzacja

@ekotechnikaoze

15 grudnia 2023

Aktualności

Fotowoltaika - zasady rozliczeń

Nowe przepisy od 1 kwietnia 2022 roku

 

Znowelizowana ustawa o OZE weszła w życie 1 kwietnia 2022 roku i jest to pierwszy etap zmian. Kolejne dwa etapy wdrażane będą: 1 lipca 2022 roku i 1 lipca 2024 roku. Czy zmiany oznaczają koniec prosumenta? Nie, wręcz przeciwnie – pojawiają się nowe definicje z nim związane, a rozliczenie fotowoltaiki w nowym systemie wciąż będzie bardziej opłacalne niż płacenie zwykłych rachunków za prąd.

Ze względu na wprowadzane zmiany, system opustów polegający na rozliczaniu energii w kilowatogodzinach (kwh), czyli net-metering zastąpi nowy, polegający na rozliczaniu pieniężnym - net-billing. Jak to będzie wyglądało w praktyce?

 

Net-billing

 

Rozliczenie fotowoltaiki w systemie net-billing będzie odbywać się na zasadzie sprzedaży energii do sieci, którą później możemy odkupić. W depozycie, który zastępuje wirtualny magazyn energii, jest gromadzona kwota wynikająca z rozliczenia oddanej energii do sieci oraz energii z sieci odebranej. Okres rozliczeniowy to 12 miesięcy a kwoty naliczane są po odpowiednich stawkach:

 • cena sprzedaży energii elektrycznej z fotowoltaiki przez prosumenta do sieci to średnia miesięczna stawka z Rynku Dnia Następnego (RDN) wyznaczana przez Towarową Giełdę Energii,
 • cena zakupu energii elektrycznej z sieci to obowiązująca w danym roku taryfa za energię elektryczną, która zależy od tego, na terenie którego operatora prosument ma zamontowaną instalację fotowoltaiczną.

 

Zakładając autokonsumpcję (czyli zużycie bieżące) w wysokości 25% produkowanej energii elektrycznej, nadwyżka energii z fotowoltaiki jest przez prosumenta przesyłana, czyli „sprzedawana” do sieci, ponieważ to właśnie tam następuje przeliczenie wartości metrycznej energii na wartość pieniężną i jej ewidencjonowanie na tzw. depozycie prosumenta. Z kolei w przypadku poboru energii z sieci, np. w nocy, gdy instalacja fotowoltaiczna nie pracuje, następuje jej „zakup” z dostępnych na depozycie środków. Za proces w całości odpowiedzialny jest sprzedawca energii, czyli operator, z którym prosument ma podpisaną umowę kompleksową.

Prosument – nowe pojęcia

W ustawie znajdziemy kilka pojęć dotyczących prosumenta. Jednym z głównych jest pojęcie prosumenta energii odnawialnej:

 • prosument energii odnawialnej – jest to odbiorca końcowy, który wytwarza energię elektryczną w mikroinstalacji wyłącznie z odnawialnych źródeł energii i tylko na własne potrzeby, pod warunkiem, że produkowana energia elektryczna nie stanowi przedmiotu przeważającej działalności gospodarczej, jeśli wspomnianym wcześniej odbiorcą końcowym nie jest osoba fizyczna, tylko firma.
 • prosument wirtualny – jest to odbiorca końcowy, który wytwarza energię elektryczną wyłącznie z mikroinstalacji na własne potrzeby, a instalacja ta przyłączona jest do sieci w innym miejscu niż miejsce lub miejsca dostarczania energii elektrycznej do tego odbiorcy. Jednocześnie, instalacja ta nie jest przyłączona do sieci za pośrednictwem wewnętrznej instalacji elektrycznej budynku wielorodzinnego.
 • prosument zbiorowy – jest to odbiorca końcowy, który wytwarza energię elektryczną z mikroinstalacji lub małej instalacji przyłączonej do sieci, wyłącznie na własne potrzeby i za pośrednictwem wewnętrznej instalacji elektrycznej budynku wielorodzinnego, w której znajduje się punkt poboru energii elektrycznej tego odbiorcy.

Prosumentami mogą być:

 • osoby fizyczne,
 • przedsiębiorcy, pod warunkiem, że wytwarzanie energii nie stanowi przedmiotu przeważającej działalności gospodarczej,
 • osoby fizyczne prowadzące gospodarstwo rolne, rybackie, sadownicze, hodowcy pod warunkiem, że działalność ta nie jest regulowana ustawą z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej,
 • jednostki sektora finansów publicznych,
 • wspólnoty mieszkaniowe,
 • kościoły i związki wyznaniowe.

Net-metering - System Opustów

Aby lepiej zrozumieć różnicę, warto przypomnieć sobie funkcjonowanie systemu opustów – czyli, metrycznego (zamiast gotówkowego) rozliczania z siecią energii elektrycznej produkowanej z instalacji fotowoltaicznej:

Średnia wartość zużycia energii elektrycznej dla standardowego domu jednorodzinnego wynosi 20-30% wyprodukowanej z mikroinstalacji energii. Oznacza to, że około 70-80% energii elektrycznej produkowanej przez panele fotowoltaiczne jest przez nas niewykorzystywane i oddawane do wirtualnego magazynu sieci dystrybucyjnej, z którego w ciągu 12 miesięcy możemy odebrać:

 • 80% wartości energii w przypadku instalacji fotowoltaicznych o mocy do 10 kW,
 • 70% wartości energii w przypadku instalacji fotowoltaicznych o mocy od 10 kW do 50 kW.

 

Rozliczenie w systemie opustów odbywa się w okresie rocznym – sprzedawca jest wówczas zobowiązany do jego wykonania na podstawie wprowadzonej i pobranej z sieci wartości energii w kWh.

System opustów nie zniknie jednak tak szybko. Nadal będzie obowiązywał prosumentów, którzy do 31 marca 2022 roku przyłączą swoje instalacje do sieci. Wyjątkiem są również Ci prosumenci, którzy do 31 marca 2022 roku zawrą umową z jednostką samorządu terytorialnego na zakup, montaż lub dofinansowanie paneli fotowoltaicznych, z kolei wniosek o przyłączenie złożą do 31 grudnia 2023 roku. Czas, przez jaki te grupy prosumentów będą mogły korzystać z tego systemu to 15 lat od momentu przyłączenia instalacji i wprowadzenia energii do sieci.

Net-billing – ważne pozycje na fakturze za prąd.

Wraz z wejściem w życie nowego systemu rozliczeń, warto jest, aby każdy prosument zapoznał się i zrozumiał dwie najważniejsze pozycje, które pojawiają się na fakturze:

 • energia czynna – jest to opłata uzależniona od ilości zużytej energii. Wartość tej opłaty wyrażona jest w zł/kWh,
 • dystrybucja (lub opłata dystrybucyjna / opłata sieciowa) – jest to opłata zależna od liczby wykorzystanych kilowatogodzin i dotyczy przesyłu wymaganej energii elektrycznej, czyli drogi, jaką energia pokonuje od dystrybutora do odbiorcy, np. gospodarstwa domowego lub firmy. Dystrybucja uwzględnia również straty w przesyle energii. Opłata ta jest wyrażona w zł/kWh.

Te pozycje są istotne, ponieważ dotyczą zakupu energii elektrycznej w sytuacji jej niedoboru, np. nocą, gdy instalacja nie produkuje energii.

Net-billing – nowe pojęcia, które powinien znać Prosument.

 • Konto prosumenta – to indywidualne konto, na którym rozliczana będzie nadwyżka energii z fotowoltaiki w systemie wartościowym i w oparciu o ewidencję ilości energii i wartości energii elektrycznej.
 • Depozyt prosumenta – znajduje się na koncie prosumenta i stanowi podstawę rozliczeń. Prowadzone jest przez sprzedawcę energii. Środki na depozycie prosumenta mogą być rozliczane przez 12 miesięcy od dnia przypisania ich jako depozyt prosumencki na koncie prosumenta.
 • Autokonsumpcja – zużycie bieżące energii elektrycznej przez prosumenta.
 • Rynek Dnia Następnego (RDN) – handel energią na Rynku Dnia Następnego odbywa się na dzień przed następną dobą, w której następuje fizyczna dostawa energii elektrycznej. Ceny na tym rynku są referencyjne (bazowe) dla innych kontraktów zawieranych na hurtowym rynku energii w Polsce. Cena ta będzie wykorzystywana do rozliczania prosumentów w nowym systemie obowiązującym od 1 kwietnia 2022 roku – nadwyżka energii z fotowoltaiki będzie sprzedawana przez prosumentów po średniej miesięcznej RDN.

 

 

 

Inne

Podstrony

Usługi

Polityka prywatności    © Ekotechnika OZE by REDPROJEKT ∵ 2022

Ikona kontakt
Ikona Telefon

ul. Św. Rocha 230A
42-221 Częstochowa

Ekotechnika OZE S.C.

Ikona Firma

Kontakt